Aug 16, 2013

Koki Yoshihara's exhibition "GURU GURU" was over! Thanx!!!